www
Úvod >> Asociace strážců

Naše Asociace strážců vznikla v roce 1998 jako profesní organizace, která sdružuje strážce přírody působící v chráněných území celé České republiky. Našimi členy jsou profesionální strážci národních parků i dobrovolní strážci chráněných krajinných oblastí či dobrovolní strážci působící při krajských úřadech . Nechybí ani "nestrážci"-  nadšenci a sympatizanti, kterým nejsou naše chráněná území a jejich strážci lhostejní.

Cílem Asociace strážců je zvyšovat odbornost a profesionální úroveň svých členů, neboť dlouhodobě pociťujeme nedostatek pozornosti, koordinace a metodického vedení ze strany Ministerstva životního prostředí. Proto se již od r. 1997 konají pravidelná setkání strážců, zaměřená na výměnu zkušeností ze strážní, informační a průvodcovské služby v terénu. Na tato setkání pravidelně zveme odborníky ke konzultacím a přednáškách o tématech, souvisejícíh s prací strážce. Asociace svým členům nabízí školení, odborné exkurze a stáže, včetně zahraničních. Dlouhodobou snahou Asociace je připravit metodické materiály pro sjednocení činnosti strážců přírody na celém území ČR, případně koncepci strážní služby v celé ČR.

  Asociace je od roku 1999 členem IRF - International Ranger Federation, organizace sdružují národní asociace strážců přírody - rangerů na celém světě. Více informací o IRF na jejím webu ( https://www.internationalrangers.org ). V roce 2000 pak byla uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci mezi českou a slovenskou Asociací strážců.

 Na 1.evropském kongresu strážců, který se konal počátkem května 2017 v Litoměřicích pak byla naše Asociace zakládajícím členem European Ranger Federation, která je jakousi regionální "pobočkou" IRF.


Asociace strážců je spolkem s odborným zaměřením - nikoli odborovou organizací strážců. Je reprezentována sedmičlenným výborem, který je volen na dva roky. O zásadních návrzích rozhoduje Valná hromada, která se schází jedenkrát ročně. Členem Asociace se může stát každý strážce či další zájemce, který souhlasí s programem Asociace, jejími stanovami a získá podporu alespoň dvou stávajích členů. Přihlášku najdete zde...


Finanční zdroje Asociace tvoří členské příspěvky (v současnosti 200,-Kč ročně) a sponzorské dary. Stanovy AS byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 2.6. 1998 dle zákona č. 83/1990 Sb.

Orgánům ochrany přírody, které ustanovují strážce (Správám NP, regionálním pracovištím AOPK ČR  a krajským úřadům) nabízíme svou pomoc a zkušenosti v těchto oblastech:


- odborná příprava (školení) členů stráže přírody
- kvalifikační zkoušky strážců
- koordinace činnosti stráže přírody složené z dobrovolných strážců v daném území
- praktická péče o krajinu v CHKO a NP (likvidace nepůvodních druhů, značení území, údržba NS)
- průvodcovská služba v NP a CHKO, kde působí naši členové

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka