Úvod >> Asociace strážců / Stanovy asociace
Stanovy asociace

čl. 1. - Název

Název občanského sdružení je "Asociace strážců přírody České republiky", zkratka je "Asociace strážců" (zkratka AS).

čl. 2. - Charakter

AS je nevládní a neziskové občanské sdružení dle příslušných zákonů. Působnost sdružení je na celém území České republiky, především v chráněných územích.

čl. 3. - Sídlo

Sídlem sdružení jsou
Litoměřice,
ul. Osvobození 839/ 19,
PSČ 412 01

čl. 4. - Poslání

Posláním AS je
a) sdružování strážců a zájemců o činnost stráže přírody, a zvyšování jejich odborné úrovně,
b) environmentální výchova a interpretace přírodního dědictví,
c) praktická péče o přírodu a krajinu,
d) spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření z celého světa

čl. 5. - Členství

Členství v AS je dobrovolné. Členem AS se může stát pouze osoba, která souhlasí se stanovami AS, a dodržuje usnesení orgánů AS.

Členem se stává zájemce dnem registrace přihlášky Výborem AS. K přijetí za člena AS je nutné doporučení dvou stávajících členů AS; o jeho přijetí rozhodne Výbor AS. Členství zaniká vystoupením, zánikem AS či úmrtím člena, vyloučením člena usnesením Výboru ASVýbor AS člena vyloučí z důvodů: neplnění povinností člena, závažné porušení Kodexu stráže přírody. Člen bude o vyloučení a jeho důvodech vyrozuměn. Proti rozhodnutí Výboru se lze odvolat k Valné hromadě.Valná hromada může rozhodnout o udělení čestného členství. Čestný člen má všechny práva člena AS, je osvobozen od povinnosti platit členské příspěvky.

čl. 6. - Práva a povinnosti členů

Právem člena AS je dostávat informace o AS, účastnit se akcí pořádaných a spolupořádaných AS, podávat návrhy a připomínky, podílet se na rozhodování orgánů AS a být do nich volen. hlasovat na zasedání být volen do orgánů AS.

Povinností člena AS je dodržovat stanovy AS, zaplatit členské příspěvky do 31.března kalendářního roku, neporušovat Kodex stráže přírody, plnit úkoly dané orgány AS.

čl. 7. - Struktura AS

a) Nejvyšším orgánem AS je Valná hromada (VH), která se koná minimálně 1x ročně. V období mezi VH je výkonným orgánem sdružení AS Výbor AS. Valnou hromadu AS tvoří členové AS přítomni na zasedání AS. Valnou hromadu svolává Výbor AS minimálně jeden měsíc předem. Výbor AS je povinen svolat VH, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů AS, a to nejpozději do jednoho měsíce po obdržení takové žádostí. Valná hromada AS schvaluje návrh rozpočtu, plán činnosti, volí a odvolává členy výboru, schvaluje změny stanov, určuje výši členských příspěvků a rozhoduje o zániku AS.

b) Výbor tvoří lichý počet členů AS (minimálně 5). Výbor AS je volen nadpoloviční většinou Valné hromady AS. Výbor AS je volen na dobu dvou let a je složen z předsedy AS, místopředsedy, pokladníka a členů výboru AS. Funkce ve Výboru AS stanoví jeho členové po zvolení Výboru AS Valnou hromadou AS. Při předčasném ukončení výkonu funkce či odvolání členů Výboru AS, Výbor AS doplní počet svých členů z členské základny AS na základě výsledků posledních voleb. Výbor AS organizuje akce, sestavuje rozpočet AS, zodpovídá za jeho plnění, přijímá a eviduje členy AS, navrhuje změny stanov a výši členských příspěvků a navrhuje plán činnosti AS. Schází se podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně.c) Statutárním zástupcem sdružení je předseda AS, nebo jiný jím pověřený člen Výboru AS.

d) Valná hromada AS i Výbor AS rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů.

čl. 8. - Hospodaření

AS hospodaří dle ročního rozpočtu, který sestavuje Výbor AS a schvaluje Valná hromada AS. Příjmy AS tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a jiné legální zdroje plynoucí z naplňování poslání AS. Výdaje AS jsou finanční prostředky k zajištění činnosti AS.

Výsledky hospodaření a plnění rozpočtu jsou Výborem AS zveřejňovány a jsou přístupné členům AS a dalším subjektům, které se podílí na hospodaření AS.

čl. 9. - Zánik

AS zanikne rozhodnutím Valné hromady. Ta také rozhodne, jak bude naloženo s majetkem sdružení.

čl. 10. - Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy jsou platné po jejich schválení Valnou hromadou AS. Výbor je následně nechá registrovat Ministerstvem vnitra České republiky.Schváleno Valnou hromadou Asociace strážců , konanou dne 13.5.2012 v Pavlově (CHKO Pálava).

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka