Zápis č. 1

Zápis ze setkání první Valné hromady Asociace strážců přírody CHÚČR v Bokově Ladě dne 23. října 1998

Zápis ze zasedání Výboru AS
1. Členové výboru zvolili do funkce předsedy AS Petra Grendzioka (SCHKO Beskydy), místopředsedu AS Ing. Karla Kovaříka ( SNP a CHKO Šumava), pokladníka Ing. Michala Skalku (KRNAP) a do funkcí odborných garantů - Ing. Michala Skalku pro zahraniční styk, Ing. Jaromíra Gebase (KRNAP) pro finanční zdroje a Michala Ulrycha (SCHKO Jeseníky) pro tiskovou a informační agendu.
2. Výbor AS navrhl valné hromadě plán činnosti, návrh rozpočtu a výši členských příspěvků.

Valná hromada řádným hlasováním schválila:
1. Zvolený výbor - jednohlasně pro.
2. Plán činnosti na rok 1998-99 v tomto znění:

 • informovat o AS řádným způsobem (programové prohlášení) MŽP, SCHKO ČR , všechny SCHKO, zástupce IUCN v ČR Ing. Urbana, zástupce EUROPARC v ČR Dr. Štursu, časopisy zabývající se problematikou OP, ČTK a Mezinárodní federaci strážců (IRF) - odpovídá předseda, tisk. gar., gar. pro zahraničí,
 • vytvořit databázi o členech AS - odpovídá pokladník,
 • vytvořit www stránku o AS a tuto instalovat - odpovídá gar. pro zahr.,
 • navázat oficiální kontakt se slovenskou AS a pozvat je na příští valnou hromadu - odpovídá místopř. a gar. pro zahr.,
 • naplánovat valnou hromadu v CHKO Jeseníky v rámci setkání terénních pracovníků plánované třetí týden v říjnu 1999 a pozvat na ni právníka k výkladu problematiky strážní služby ze zákona OP - odpovídá předseda a tisk. gar.,
 • zajistit sponzorskou pomoc na provoz AS - odpovídá fin, gar.,
 • navrhnout logo AS, návrhy poslat do 31. 1. 1999 tisk. gar.,
 • připravit podklady pro občasník AS s tematikou vybavení v terénu a tento vydat - odp. tisk. gar. a ostatní členové výboru,
 • akceptovat požadavek dánské AS ve věci návštěvy v počtu do 10 dánských strážců v ČR na 5 - 7 dní a představit práci strážců v ČR,
 • zajistit plán pobytu a ubytování - odp. předseda, míst. a zahr. gar.,
 • využít nabídky dánské AS k reciproční akci ve stejném rozsahu jako v předchozím bodě,
 • výbor i ostatní členská základna bude různými způsoby získávat informace a metody zvyšování profesního růstu, finanční prostředky a v max. míře je využívat ve prospěch členů AS.

 

Plán činnosti na rok 1998 - 99, byl schválen bez připomínek a doplňujících návrhů valné hromady.
Schváleno 15-ti hlasy pro a 1 proti .

3. Členské příspěvky AS ve výši 100Kč,- pro rok 1998 (nutno odeslat nejpozději k 10. 11. 1998 pokladníkovi složenkou na TES KRNAP, č.p. 172, 542 21 Pec pod Sněžkou). Příspěvky ve výši 200Kč,- za další kalendářní rok k 31.3. 1999.
Schváleno 12-ti hlasy pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování.

4. Rozpočet AS na rok 1998:

 • - příjmy - členské příspěvky - 2100Kč,-
 • - výdaje - založení účtu - cca 1000Kč,-
 • - razítko - cca 200Kč,-
 • - další nutné výdaje - 900Kč,-
 • výdaje celkem - 2100Kč,-
  Schváleno 14-ti hlasy , 2 se zdrželi hlasování.

  Rozpočet AS na rok 1999:

  • - příjmy - členské příspěvky - 4200Kč,-
  • - výdaje - administrativní a další nutné výdaje - 4200Kč,-

   

  v Bokově Ladě dne 23.10. 1998, Petr Grendziok, předseda Asociace strážců přírody ČR
Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka