Zápis č. 13

/ 14

Zápis ze setkání 12. valné hromady Asociace strážců přírody ČR na chatě Macocha 9. dubna 2010

Valné hromady se účastnilo 29 členů Asociace. V úvodu valné hromady (dále jen "VH") předseda Asociace strážců Oldřich Pažout seznámil přítomné s programem VH.

 

VH hlasováním přijala 5 nových členů: Slavomír Raszka (Beskydy), Tomáš Vítek (Litovelské Pomoraví), Vojen Ložek a Ilja Storoženko (oba Český kras), Pavel Dekař (Bílé Karpaty).

 

VH projednala a schválila vyloučení 11 členů, kteří od roku 2004 nezaplatili členské příspěvky: Milan Dyntar, Zdeněk Horálek,Ivo Tásler , Radek Veselý (všichni KRNAP), Libor Dvořák (Moravský kras), František Holub, Emil Pešina, František Sládek (všichni NP Šumava), Lubomír Kratochvíl (NP Podyjí), Eva Ludmilová Jeseníky, Lubomír Pospěch (Bílé Karpaty).

 

VH dále projednala a schválila návrh na jmenování prvního předsedy Asociace, Petra Grendzioka čestným členem Asociace.Poté proběhly volby do volební komise. Členy byly zvoleni ? Václav Nič, Pavel Nedvěd, Vlasta Blizňáková, Petr Maryška, Petr Kořínek - 2 se zdrželi, 27 pro.


Pokladník - Michal Skalka přednesl finanční zprávu a apeloval na včasné placení příspěvků - momentální stav účtu 209.481,- Kč. Podrobnější přehled o hospodaření AS v roce 2009 je přílohou tohoto zápisu.

 

Jednotlivý členové výboru referovali o činnosti za uplynulé dvouleté období. Nepodařilo se dokončit příručku pro strážce; "běžná" činnost - jako je organizování celostátních setkání strážců (spojená s VH asociace) a spolupráce se Slovenskou asociací strážců vč. účasti na jejich VH, probíhá bez problémů.

 

Jiří Lehký seznámil přítomné s návrhem Kodexu strážce. Ten byl na místě dopracován a jednomyslně schválen. Jeho znění bude zveřejněno na novém webu AS.

 

Slávek Raszka seznámil s novým webem AS, který je umístěn na http//: www.strazprirody.cz . VH se shodla, že přístup k interním datům (seznam členů s kontakty, diskuzní fórum) bude zatím pouze pro členy AS. Olda Pažout zajistí přesměrování starých stránek AS na webu KRNAPu na nové. Nový výbor AS určí ze svých řad jednoho člena pro spolupráci s webmasterem, kterým je výše jmenovaný S.Raszka.

 

Adam Diviš seznámil členy s návrhem na zpracování dlouhodobé koncepce stráže přírody v ČR (pracovně "Vize 2020"). Na místě byla utvořena pracovní skupina ve složení A.Diviš, O.Vítek, J.Lehký ? s možností rozšíření o další zájemce z řad členů AS. Návrh této koncepce bude předložen k vnitřní debatě v rámci AS do poloviny srpna 2010, veřejnosti a MŽP pak prezentován v září ? na mezinárodním setkání v Bílých Karpatech. Půjde o třídenní setkání členů slovenské a české Asociace strážců, spojené s prací pro místní přírodu, klání jednotlivců ve ?strážcovských? disciplínách a pokud možno i setkání se zástupci MŽP obou zemí a předání společného podnětu ke zlepšení stavu stráže přírody. Předběžně dohodnutý termín 10.-12.září 2010 na Velké Javorině. O pomoc s organizací požádán Pavel Dekař z B.Karpat a Honza Hrych z Pálavy.

 

V diskuzi proběhlo několik drobných návrhů: - Borek Franěk navrhuje zadat výrobu vlajky Asociace a vlajky IRF pro oficiální příležitosti. Zároveň zjistí možnost či podmínky využití loga IRF pro naši prezentaci. Navrhnul také zapojení AS do programu IRF s názvem Green line.- Iva Němečková nabízí kontakt na Českou televizi s možností natočení pořadu
- Ondřej Vítek nabízí Správám CHKO odpis starých odznaků, spolu s Borkem nový odznak
- Petr Maryška nabídl možnost vydání a svázání Handbooku strážce ve vlastní režii.

 

Návrh plánu činnosti na další období
- dokončit nové webové stránky AS
- setkání se slovenskou asociací 10.-12.září 2010 na Velké Javorině
- Dokončit Handbook, zvážit jeho umístění v pdf na webu AS
- Pokračovat v provádění managementových prací ve VCHÚ prostřednitvím AS ( zdroj příjmů)
- Vypracovat Koncepce stráže přírody
- Zadat výrobu nášivek (nažehlovacíh odznaků) STRÁŽCE a nechat vyrobit vlajku Asociace
- Podpora jazykových kurzů členů
- Další setkání v Jizerských horách ? termín 27. ? 29. dubna 2011

 

Výsledky voleb do Výboru Asociace strážců na období 2010-2011:
Předseda: Borek Franěk
Místopředseda: Jiří Lehký
Hospodář: Iva Němečková
Média: Michal Ulrych
Web: Petr Maryška
Kontakt s NP, Koncepce SP: Adam Diviš
Kontakt s AOPK, MŽP: Ondřej Vítek

 

Valná hromada jednomyslně schválila výsledky voleb a toto usnesení.

 

Zapsal: Michal Ulrych

 

Za správnost: Oldřich Pažout, Borek Franěk.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka