Zápis č. 2

Zápis ze setkání druhé Valné hromady Asociace strážců přírody CHÚČR na Rejvíze dne 22.října 1999

Zahájení - GR

Zhodnocení plnění plánu na rok 1998 - 99,

 • informace o slovenské AS - GR + KO,
 • debata o konečné verzi loga,
 • 3. celosvětový kongres IRF v JAR Kruger NP - vyslat zástupce - navržen O. Pažout KRNAP,
 • debata o získání fin. prostředků - oslovit MŽP - navrhuje J.Marek CHKO L. Pískovce,

 

- reklama během přednášky - navrhuje A. Pucher,

 

 • průzkum, kdo může pro koho udělat stáž - navrhuje L. Cvak,
 • PG vytvoří katalog výměnných stáží o strážní službě,
 • britská rada nabízí akce o přírodě - požadavky na angličtinu a životopis v AJ - informuje L. Cvak,
 • nabídka možnosti zakoupení nažehlovacího nápisu STRÁŽCE nad znak CHÚ,

 

zájemci se přihlásí u KO,

 

 • Ivo Tásler - informace o IČO - 68 21 34 50 - napsat do zpravodaje.
 • 11. - 12. listopadu 1999 proběhne setkání Slovenské AS, účast GR, KO a UL.

 

Konzultace s pozvaným právníkem Mgr. Jiří Dostálem na téma:

 • stráž přírody veřejným činitelem,
 • zastavení rušivé činnosti,
 • cestovní náhrady dobrovolných i profesionálních strážců,
 • novela zák. 114 / 92 Sb.,
 • Listina základních práv a svobod,
 • aplikace zák. 17 / 92 Sb. o životním prostředí v praxi.

 

Plán činnosti na rok 2000

 • vytvoření katalogu výměnných stáží strážců v rámci ČR za účelem poznávání práce strážní služby v jiných CHÚ, zatím se přihlásili Krkonoše, Šumava, Beskydy a

 

Jeseníky - zpracuje GR,

 • navázat spolupráci s tréninkovým střediskem Losehill v Peak District National Park v Anglii za účelem vysílání členů AS na stáže - SK,
 • uskutečnit brigády v rámci managementových opatření na posílení rozpočtu,
 • nechat sponzorsky vyrobit nášivku na košile se znakem AS - UL, Szathmári a KO
 • aktualizace internetové stránky a adresáře členů - UL + SK,
 • zajistit finanční prostředky a delegovat zástupce ASPCHÚČR na konferenci IRF do NP Kruger v JAR - Oldřich Pažout,
 • uskutečnit výměnnou stáž s Dánskou asociací, termín návštěvy oznámit všem členům AS s možností zúčastnit se,
  • v případě neuskutečnění se dánské návštěvy, navrhuje SK exkurzi AS do NP Triglav,
  • příští setkání terénních pracovníků a strážců přírody ČR zorganizovat na území CHKO

 

Labské Pískovce (náhradníkem je NP Podyjí nebo KRNAP) termín: jaro 2000,

 • vypracovat rukověť strážce přírody - GR + J. Lehký,
 • zhotovení tiskopisu sponzorské smlouvy - GE + SK,
 • zhotovení razítka AS (do konce listopadu) - UL + SK,
 • zjistit informace o vedení účetnictví - SK,
 • rozvíjet spolupráci jako řádný člen s IRF a informovat o dění u nás do Newsletter IRF - SK,
 • setkání Výboru AS 15. - 16. ledna 2000 při přeborech OP.

 

Plán rozpočtu na rok 2000:

- přesun z roku 1999 - 5 100 Kč,-

 • příjmy (přesun, brigády, sponzoring a příspěvky) - 60 700 Kč,-
 • výdaje - delegát - 50 000 Kč,-

 

- Triglav - 10 000 Kč,-

- nutné vedlejší výdaje - 700 Kč,-

- zůstatek - 0 Kč,- navrhl: SK

 

Hlasování:

  • o rozpočtu - schváleno,
  • o plánu činnosti - schváleno,
  • o návrhu loga AS - zvítězila zaoblená varianta - schváleno 14 - ti hlasy, 2 proti,

2 se zdrželi hlasování.

 

Ke dni 22. 10. 1999 má AS 24 členů, 1 odešel do důchodu, 2 přijati.

Na Rejvíze 22. října 1999 zapsal: Michal Ulrych a Michal Skalka

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka