Zápis č. 15

/ 14

Zápis ze setkání 14. valné hromady Asociace strážců přírody ČR v Pavlově 13. května 2012

Valná hromada (VH) se sešla v neděli dopoledne, v prostorách Kulturního domu v Pavlově, v rámci celostátního setkání strážců. Jednání vedl místopředseda AS Jiří Lehký.

 

1) V úvodu seznámil přítomné členy (28) s činností AS a jejího výboru od poslední VH:

 • Celostátní setkání v CHKO Jizerské hory - duben 2011
 • Zasedání výboru AS (2x AOPK Praha, 1x Mikulov)
 • Vydání "Příručky strážce" (náklad 500 ks, podpořeno dotací MŽP)
 • Zajištění školení strážců - pracovníků Správy jeskyní ČR (březen 2012
  v Kokořínském dole) - blíže popsal O.Vítek)
 
Upozornil rovněž na řadu méně viditelných aktivit, převážně členů výboru AS:
 • Spolupráce na vytvoření vnitřních předpisů AOPK ČR ke strážní službě
 • Zařazení pozice strážce do Národní soustavy kvalifikací (upřesnil O.Vítek
 • Medializace práce strážce: webové stránky AS; články o strážcích k Mezinárodnímu roku dobrovolnictví; kapitola "Stráž přírody a AS" v publikaci Ochrana přírody a krajiny v ČR (vydává UP Olomouc)
 • Zlepšení systému hlášenek na webu AS, Facebook
 • Konzultace k diplom.pracím VŠ studentů, směrování zájemců o SP
 • Služební cesta předsedy AS v Dánsku
 
 
2) Dále seznámil VH s výsledky jednání pracovní skupiny, která se předešlého dne věnovala problematice zlepšení výkonu strážní služby v ČR i fungování naší organizace. Stručný písemný přehled bude zveřejněn na webu AS s tím, že členové budou vyzváni k zapojení se do pracovních skupin k jednotlivým tematickým okruhům.
 
3) Poté hospodářka AS Iva Němečková seznámila stručně s výsledky hospodaření AS. K 31. 12. 2011 měla AS na účtu 160.259,25 Kč. Podrobnější zpráva bude zveřejněna na webových stránkách AS.
 
4) VH se pak věnovala diskuzi nad změnou stanov AS navrženou výborem. Ta spočívá např. ve změně (zkrácení) názvu; změně poslání (sdružování, interpretace, management); změně sídla (Litoměřice); způsob přijímání nových členů a upřesnění ukončení členství. VH navrhla a odhlasovala některé drobné úpravy ( např. stanovení pevného termínu pro zaplacení členských příspěvků). Změna stanov byla jednomyslně schválena (29 hlasů) - schválené znění je přílohou tohoto zápisu. VH pověřila nový výbor jejich registrací u Ministerstva vnitra ČR.
 
5) VH po diskuzi zmocnila výbor vybrat delegáta na Světový kongres IRF s možností poskytnout příspěvek do výše max. 10.000 Kč (schváleno hlasováním 20 pro, 5 proti, 3 zdrželi).
 
6) VH schválila složení volební komise ve složení Michal Ulrych, Radomír Studený a Adam Diviš. Dále schválila způsob provedení voleb nového výboru AS - ten bude sedmičlenný. Platný bude každý lístek s min. jedním a max. 7 jmény volitelných členů. Někteří členové dosavadního výboru poté požádali o to, aby již nebyli voleni a navrhli vhodné kandidáty.
 
7) Poté proběhly vlastní volby. Těch se zúčastnilo všech 29 přítomných členů. Do výboru, který bude pracovat v následujících 2 letech byli zvoleni: Borek Franěk (26 hlasů), Iva Němečková (25), Jiří Lehký (28), Michal Ulrych ( 25) Antonín Tůma (19), Václav Nič (21), Petr Maryška (12). Michal Ulrych se svého členství ve výboru na místě vzdal ve prospěch Radomíra Studeného (11).
 
8) VH dále uložila výboru do 30 dnů sdělit členům rozdělení funkcí. Nově zvolení členové výboru po skončení VH ze svého středu vybrali za předsedu nepřítomného Borka Fraňka, hospodářkou zůstává Iva Němečková.
 
9) Jako místo dalšího celostátního setkání byla navržena CHKO Poodří.Zapsal Jiří Lehký
Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka