Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Kdo nebo co je stráž přírody

Kdo nebo co je stráž přírody

V současnosti trochu opomíjenou a přesto významnou úlohu mají při styku s návštěvníky chráněných území strážci. Neboť právě oni znají dokonale terén a mnohdy jsou jedinými, kteří mohou poradit, pomoci ve svízelné situaci apod. U nás jsou lidé stále ještě zvyklí pohlížet na strážce jen jako na represivní složku, jakousi zelenou policii. Pokud nám podaří tento pohled trochu změnit, nevznikli (tento web ani Asociace strážců) zbytečně. Více...

Činnost stráže přírody, její poslání, povinnosti, oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ve vyhlášce MŽP č. 395/92 Sb.

 

Stráž přírody tvoří ze strážci a zpravodajové, které jmenuje a odvolává příslušný orgán ochrany přírody. Tím je pro území všech chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava)  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (její regionální pracoviště, dříve správy CHKO), v národních parcích Správa NP a na zbylém území ČR pak  Krajské úřady - www.ochranaprirody.cz . Více...

KODEX strážce přírody

1) Strážce svým vystupováním na veřejnosti reprezentuje státní ochranu přírody.
2) Strážce je loajální k orgánu, který jej ustanovil - ve styku s veřejností zastává názory OOP.
3) Strážce při plnění svých povinností zachovává důstojnost - svou vlastní i osob, se kterými přichází do styku.
4) Strážce je aktivní v přístupu ke svěřeným úkolům i k návštěvníkům.
5) Strážce zná svěřené území, jeho hodnoty a seznamuje s tím i druhé.
6) Strážce dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace (vč.jazykové) i udržování fyzické kondice.
7) Strážce upřednostňuje podání informace a poučení před sankcí.
8) Strážce vystupuje rozhodně a profesionálně.
9) Strážce usiluje o dobré vztahy s místní komunitou - obyvateli, hospodařícími subjekty a orgány veřejné správy.
10) Strážce ve službě je vždy řádně ustrojen a upraven.

 

Přijato valnou hromadou Asociace strážců dne 9.4.2010 v CHKO Moravský kras.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka