Úvod >> Kdo nebo co je stráž přírody / Podmínky pro ustavení stráže přírody

Podmínky pro ustavení stráže přírody

/ 3

Činnost stráže přírody, její poslání, povinnosti, oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ve vyhlášce MŽP č. 395/92 Sb.

 

Stráž přírody tvoří ze strážci a zpravodajové, které jmenuje a odvolává příslušný orgán ochrany přírody. Tím je pro území všech chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava)  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (její regionální pracoviště, dříve správy CHKO), v národních parcích Správa NP a na zbylém území ČR pak  Krajské úřady - www.ochranaprirody.cz .

Kdo se může stát stráží přírody (§ 81 odst. 3 zákona č 114)?
Občan České republiky starší 21 let, který:

 1. nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
 2. má způsobilost k právním úkonům,
 3. je zdravotně způsobilý,
 4. prokázal znalost práv a povinností stráže přírody,
 5. složil slib stráže přírody.


Strážci jsou ze zákona oprávněni (§ 81 odst. 8 zákona) :

 1. zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
 2. ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,
 3. vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených zákonem
 4. zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,
 5. požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

 

Stráž přírody je při své činnosti povinna (§ 81a zákona) :

 1. prokázat se služebním průkazem a nosit služební odznak
 2. dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
 3. oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka