www
Úvod >> Kdo nebo co je stráž přírody

Kdo nebo co je stráž přírody

Strážci mají nenahraditelnou roli při styku s návštěvníky chráněných území, vždyť jsou to často jediní reprezentanti státní ochrany přírody, se kterými se návštěvníci venku setkají.

Hodně lidí pohlíží na strážce jen jako na represivní složku, jakousi zelenou policii. Pokud nám podaří tento pohled trochu změnit, nevznikli (tento web ani Asociace strážců) zbytečně. Více...

Činnost stráže přírody, její poslání, povinnosti, oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ve vyhlášce MŽP č. 395/92 Sb.

Stráž přírody tvoří ze strážci a zpravodajové, které jmenuje a odvolává příslušný orgán ochrany přírody. Tím je pro území všech chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce)  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, v národních parcích Správy NP a na zbylém území ČR pak  Krajské úřady Více...

 

Noví zájemci o činnost stráže přírody mohou kontaktovat příslušný úřad (viz. výše), podle toho, kde by rádi jako strážci působili. V případě chráněných krajinných oblastí kontaktujete příslušné regionální pracoviště, či oddělení AOPK ČR označené jako Správa CHKO

Každé pracoviště/území může mít lehce odchylné podmínky pro ustavení nových strážců. Někde mají trvalý nedostatek, jinde až přetlak zájemců. Podle toho, a také podle "obtížnosti služby" mají jednotlivá pracoviště nastavenu přísnost přijímacích kriterií i zkušební dobu.  Berte prosím na vědomí, že drtivá většina strážců jsou strážci dobrovolní. Profesionální strážci ( tj. zaměstnanci úřádu, který je ustanovil) u nás působí zatím jen v národních parcích.

KODEX strážce přírody

Dlouhá léta jsme jako strážci měli pocit, že v Zákoně ani Vyhlášce, není řečeno vše. Tedy TO, jaký byl měl strážce být z hlediska lidských a morálních kvalit či vystupování ve službě. Inspirováni zahraničními kolegy jsme vytvořili tento soubor pravidel, kterými se snažíme při výkonu strážní služby řídit

 

1) Strážce svým vystupováním na veřejnosti reprezentuje státní ochranu přírody.
2) Strážce je loajální k orgánu, který jej ustanovil - ve styku s veřejností zastává názory OOP.
3) Strážce při plnění svých povinností zachovává důstojnost - svou vlastní i osob, se kterými přichází do styku.
4) Strážce je aktivní v přístupu ke svěřeným úkolům i k návštěvníkům.
5) Strážce zná svěřené území, jeho hodnoty a seznamuje s tím i druhé.
6) Strážce dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace (vč.jazykové) i udržování fyzické kondice.
7) Strážce upřednostňuje podání informace a poučení před sankcí.
8) Strážce vystupuje rozhodně a profesionálně.
9) Strážce usiluje o dobré vztahy s místní komunitou - obyvateli, hospodařícími subjekty a orgány veřejné správy.
10) Strážce ve službě je vždy řádně ustrojen a upraven.

 

Přijato valnou hromadou Asociace strážců dne 9.4.2010 v CHKO Moravský kras .

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka