Úvod >> Zápis č. 3

Zápis č. 3

Zápis ze setkání třetí valné hromady Asociace strážců Dolní Lysečiny, Krkonoše 4. - 5. května 2000

Účast: SCHKO Beskydy - Grendziok ( dále PG), SCHKO Jeseníky - Ulrych (MU), SNP Šumava - Ing. Kovařík (KK), Ing. Šipan (JŠ), Sp. Krnapu - Ing. Gebas (JG), Dyntar, Pucher, Hartman, Pícha, Morkes, Veselý, Ing. Skalka (MS), Šmíd, Pažout (OP), Marek.

Valná hromada AS proběhla při příležitosti setkání terénních pracovníků v Lysečinách. Členové AS byli Výborem AS informováni o průběhu plnění úkolů z předchozího období.

 • PG - byla přepracována tabulka ke katalogu stáží, kterou jsou oslovovány všechny správy VCHÚ, z nichž ještě některé na tuto akci nereagovaly. Poznatky z těchto údajů budou publikovány ve Zpravodaji. SCHKO Orlické hory by ráda využila i pro DS, což bylo PG doporučeno.
 • MS - podal informaci k neuskutečněnému projektu Euroranger. Pro tuto akci, zahrnující práci s mládeží 16 - 18 let nebyly dodány detailní podklady a nenašel se vhodný adept.
 • PG - je zajištěna fundraisingová brigáda na výrobu suroviny na hraniční sloupky. Akce proběhne jako doprovodný program pro exkurzi NPR Mazák, Beskydy s lesnickou tematikou v termínu 22.-25.6.2000. Pozvánky na jednotlivé SCHKO rozešle PG.
 • JG - informoval o připravované podzimní brigádě v Krkonoších. Bližší informace budou poskytnuty později (pozvánka, Zpravodaj).
 • PG - sponzorská smlouva byla vyhotovena a bude publikována ve Zpravodaji i s příslušným komentářem. Podpisové právo na uzavírání těchto smluv bude mít předseda a zvolený člen AS.
 • Pucher - navrhl využívat placených reklam na případné sponzorské firmy při přednáškách. Podrobněji rozpracuje Pucher a předá MU do Zpravodaje.
 • MS - informoval o stavu pokladny AS, jejíž výše tč. činí 5 060,- Kč (nejsou vybrány příspěvky za r. 2000, kromě J. Píchy). Účet u některého finančního ústavu není zřízen a není ani momentálně nutný. Jeho existence by stála přes 700,- Kč ročně a je tedy zatím zbytečná. V případě nutnosti lze účet zřídit okamžitě např. u ČS nebo IPB.
 • PG - informace o delegátovi naší AS (OP) na 3. kongres IRF v Kruger NP. Na dotaz Šmída, zda bylo možné financovat účast na této akci prostřednictvím MŽP PG odpověděl, že MŽP nedisponuje prostředky.
 • KK - nášivky "Strážce" může zajistit, po diskusi zda by bylo vhodnější "Strážce" nebo "Stráž přírody" bylo jednomyslně dohodnut název "Strážce". AS osloví žádostí MŽP o zaplacení tohoto materiálu pro SCHKO.
 • PG a MU - informace o barevné variantě loga AS, při hlasování byla poměrně s velkou převahou zvoleno logo č. 2 (červený okraj, zelené pole a modročerná kresba). Dík AS patří našemu členu - L. Szathmárimu z SCHKO Jeseníky za perfektně připravené podklady a varianty loga.
 • MS - spolupráce s Dánskou AS vázne, dle posledních informací sice ze strany Dánů zájem trvá, momentálně se získávají peníze pro realizaci. Jako náhradní program byla navrhnuta exkurze do Triglav NP, zatím se však Slovinci neozvali. Obě možnosti se pokusíme realizovat.
 • MU - informace o Zpravodaji a jeho tvorbě. Vznesen požadavek na příspěvky do dalších čísel, všechny podepsané příspěvky budou otištěny bez úprav.
 • PG - pro vytvoření rukověti strážce je nutná textová komise, která nebyla zatím stanovená. Na tomto dlouhodobém cíli bude výbor pracovat. Ve dnech 15. - 17.6.2000 je plánovaná Valná hromada Slovenské AS v Ráčkovej dolině, Vysoké Tatry. Zde by měla být podepsána smlouva o spolupráci s naší AS. Je vhodné, aby se akce účastnil i náš delegát na 3. kongres IRF, neboť by mělo dojít i k vytvoření společného posteru.
 • MS - informace o mezinárodním setkání dobrovolníků v Lombardii od 16. do 21.5.2000, kde by měl MS podat informace o našich dobrovolnících.
 • MS - předal členům AS překlad výtahu z Newsletteru IRF - zima - jaro 2000.
 • Ing. Růžička - vyčerpávající informace o zák. č. 238/99 sb. a následná diskuse na toto téma.
 • Dr. Štursa - podal aktuální informace o akcích pořádaných Europarkem a možnostech účasti našich členů na nich. Vyzdvihl naprostou nutnost jazykové vybavenosti našich členů.
 • PG - shrnul práci AS včetně jejího výboru za uplynulé období od r. 1998 a zahájil volby členů nového výboru. Asociace měla tč. 24 členů, přítomno bylo 15. V tajném hlasování dostali PG, MS, MU po 15 hlasech, OP 14, KK 13, JG a JŠ 12, J. Pícha 3, Libor Cvak 2, M. Dyntar, Z. Morkes a I. Tásler po 1 hlasu. Vyhodnocení provedl nečlen AS - J. Pecánek, SNP Šumava. Zastoupení funkcí výboru bylo po krátké diskusi nových členů tohoto beze změn (tzn. předseda Petr Grendziok, místopředseda Ing. Karel Kovařík, pokladník a garant pro zahraniční styk Ing. Michal Skalka, garant pro finanční zdroje Ing. Jaromír Gebas a tiskový garant Michal Ulrych). Byl zpracován a později i jednohlasně schválen návrh rozpočtu a plán činnosti na další období (viz. níže).
 • PG - Michal Skalka založí bankovní účet, se kterým smí disponovat ??????

 

Rozpočet na další období:

  Příjmy:
 • současný stav pokladny = 5 060,- Kč
 • příspěvky na r. 2000 = 4 800,- Kč
 • předpokládané zisky budou z brigád a sponzorských darů

Výdaje: razítko pro předsedu (dřevené), založení účtu, 1 000,- Kč na cestovní náklady na Valnou hromadu Slovenské AS.

Plán činnosti na další období: realizovat akci v Lombardii (viz výše) - MS

 • účast na 3. kongrese IRF v Africe - OP
 • navázat spolupráci s Europarc Federation (viz Dr. Štursa)
 • připravit zprávu o AS pro výroční konferenci Europarku - Výbor AS
 • navázat kontakty s AS střední a východní Evropy - MS
 • pokračovat ve spolupráci s Triglav NP a Dánskou AS
 • podepsat smlouvu o spolupráci se Slovenskou AS - PG
 • dokončit leták o stráži příroda a AS - PG
 • zpracovat stav stráže přírody v ČR - PG
 • zahájit tvorbu rukověti strážce - PG
 • navštívit SNP Podyjí a MŽP (po nastoupení nového ředitele) a informovat jej oficiálně o AS - Výbor AS
 • vydávání Zpravodaje (další číslo v červnu až červenci 2000) - MU
 • uspořádat další valnou hromadu v březnu až dubnu 2001 dle možností v SNP Českém Švýcarsku nebo jinde
 • zasedání Výboru AS dle stanov, následující zasedání plánováno na 6/2000
 • pokračovat v rozpracovaných úkolech z minulého období
 • operativně reagovat na aktuální nabídky ostatních organizací (Europarc, atd)

Na závěr valné hromady byl přijat nový člen - Jaromír Forst, SNP Šumava.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: