www
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Kdo nebo co je stráž přírody / Podmínky pro ustavení stráže přírody

Podmínky pro ustavení stráže přírody

/ 3

Činnost stráže přírody, její poslání, povinnosti, oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ve vyhlášce MŽP č. 395/92 Sb.

Stráž přírody tvoří ze strážci a zpravodajové, které jmenuje a odvolává příslušný orgán ochrany přírody. Tím je pro území všech chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce)  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, v národních parcích Správy NP a na zbylém území ČR pak  Krajské úřady

 

Noví zájemci o činnost stráže přírody mohou kontaktovat příslušný úřad (viz. výše), podle toho, kde by rádi jako strážci působili. V případě chráněných krajinných oblastí kontaktujete příslušné regionální pracoviště, či oddělení AOPK ČR označené jako Správa CHKO

Každé pracoviště/území může mít lehce odchylné podmínky pro ustavení nových strážců. Někde mají trvalý nedostatek, jinde až přetlak zájemců. Podle toho, a také podle "obtížnosti služby" mají jednotlivá pracoviště nastavenu přísnost přijímacích kriterií i zkušební dobu.  Berte prosím na vědomí, že drtivá většina strážců jsou strážci dobrovolní. Profesionální strážci ( tj. zaměstnanci úřádu, který je ustanovil) u nás působí zatím jen v národních parcích.

Kdo se může stát stráží přírody (§ 81 odst. 3 zákona č 114)?
Občan České republiky starší 21 let, který:

 1. nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
 2. má způsobilost k právním úkonům,
 3. je zdravotně způsobilý,
 4. prokázal znalost práv a povinností stráže přírody,
 5. složil slib stráže přírody.


Strážci jsou ze zákona oprávněni (§ 81 odst. 8 zákona) :

 1. zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
 2. ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,
 3. vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených zákonem
 4. zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,
 5. požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

 

Stráž přírody je při své činnosti povinna (§ 81a zákona) :

 1. prokázat se služebním průkazem a nosit služební odznak
 2. dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
 3. oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka