krivoklat
Křivoklátsko
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Stráž přírody CHKO Křivoklátsko

Stráž přírody CHKO Křivoklátsko

/ 3

Posláním stráže přírody  je kontrolní, informační, výchovná, průvodcovská a odborná činnost ve svěřeném území. Stráž je na území CHKO Křivoklátsko ustanovena Správou CHKO Křivoklátsko. V současné době působí na Křivoklátsku 19 dobrovolných strážců. Strážce je fyzická osoba pověřená výkonem státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, která má ze zákona postavení úřední osoby,  jejímž úkolem je zejména dohled nad dodržováním právních předpisů v ochraně přírody a krajiny a kontrola plnění rozhodnutí či závazných stanovisek vydaných zřizovatelem.

Organizačně je stráž přírody rozdělena do 6 strážních obvodů.

 

Předpoklady pro funkci strážce, jeho kompetence a povinnosti jsou dány zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

 

Strážcem se může stát  fyzická osoba, která:

 1. je občanem České republiky
 2. dosáhla věku 21 let
 3. nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin
 4. má způsobilost k právním úkonům
 5. je zdravotně způsobilá
 6. prokázala znalosti práv a povinností stráže přírody
 7. složila slib stráže přírody

Vedoucí Stráže přírody nemusí být ustanoven Strážcem.

 

Při své činnosti je strážce oprávněn:

 1. zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy v ochraně přírody a krajiny
 2. ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
 3. vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených zákonem
 4. zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny a tuto odevzdat orgánu Policie České republiky. Zadržená osoba je povinna uposlechnout.
 5. požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie české republiky nebo policie obecní, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky
 6. pozastavit rušivou činnost, jestliže jsou bezprostředně ohroženy zájmy obecné nebo zvláštní ochrany přírody. O tomto opatření je strážce povinen bezodkladně vyrozumět územně příslušný orgán ochrany tj. Správu CHKO Křivoklátsko, která opatření strážce do 15ti dnů potvrdí, změní nebo změní.

 

V rámci výkonu svěřené funkce má strážce tyto povinnosti:

 1. prokázat se průkazem stráže přírody  a nosit služební odznak
 2. dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny
 3. oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škodu orgánu, který ji ustanovil, popřípadě orgánům Policie české republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

 

Strážci přírody se volně pohybují ve svěřených úsecích, které velmi dobře znají a proto mohou návštěvníkům CHKO Křivoklátsko nabídnout:

 1. základní informace o území, včetně informací o přírodě a její ochraně, místopisné informace
 2. doporučit vhodné turistické trasy
 3. informace o povolených i nepovolených aktivitách v chráněných územích
 4. průvodcovskou činnost
 5. pomoc a radu při řešení situací, do kterých se návštěvník může dostat

 

Jak poznáte strážce v terénu:

Strážce přírody nosí na levém rukávu znak Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, nad kterým může mít umístěnou nášivku s nápisem "STRÁŽCE". Dále se prokazuje služebním průkazem a kovovým oválným odznakem s nápisem ?Ochrana přírody a krajiny České republiky. Na rubu odznaku je vyraženo identifikační číslo, které je na vyžádání návštěvníka strážce povinen ukázat a sdělit.


Vedoucí stráže přírody:

Lukáš Vápeník

tel: 313 251 183

mobil: 602 491 240

email:

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka