www
Úvod >> Archív článků

Archív článků

Stanovy Asociace strážců (platné od 5.10.2019)

čl. 1. - Název

Název občanského sdružení je "Asociace strážců přírody České republiky", zkratka je "Asociace strážců" (zkratka AS).

čl. 2. - Charakter

AS je nevládní a neziskové občanské sdružení dle příslušných zákonů. Působnost sdružení je na celém území České republiky, především v chráněných územích.

čl. 3. - Sídlo

Sídlem sdružení jsou
Litoměřice,
ul. Osvobození 839/ 19,
PSČ 412 01

čl. 4. - Poslání

Posláním AS je
a) sdružování strážců a zájemců o činnost stráže přírody, a zvyšování jejich odborné úrovně,
b) environmentální výchova a interpretace přírodního dědictví,
c) praktická péče o přírodu a krajinu,
d) spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření z celého světa

čl. 5. - Členství

Členství v AS je dobrovolné. Členem AS se může stát pouze osoba, která souhlasí se stanovami AS, a dodržuje usnesení orgánů AS.

Členem se stává zájemce dnem registrace přihlášky Výborem AS. K přijetí za člena AS je nutné doporučení dvou stávajících členů AS; o jeho přijetí rozhodne Výbor AS. Členství zaniká vystoupením, zánikem AS či úmrtím člena, vyloučením člena usnesením Výboru ASVýbor AS člena vyloučí z důvodů: neplnění povinností člena, závažné porušení Kodexu stráže přírody. Člen bude o vyloučení a jeho důvodech vyrozuměn. Proti rozhodnutí Výboru se lze odvolat k Valné hromadě.Valná hromada může rozhodnout o udělení čestného členství. Čestný člen má všechny práva člena AS, je osvobozen od povinnosti platit členské příspěvky.

čl. 6. - Práva a povinnosti členů

Právem člena AS je dostávat informace o AS, účastnit se akcí pořádaných a spolupořádaných AS, podávat návrhy a připomínky, podílet se na rozhodování orgánů AS a být do nich volen. hlasovat na zasedání být volen do orgánů AS.

Povinností člena AS je dodržovat stanovy AS, zaplatit členské příspěvky do 31.března kalendářního roku, neporušovat Kodex stráže přírody, plnit úkoly dané orgány AS.

čl. 7. - Struktura AS

a) Nejvyšším orgánem AS je Valná hromada (VH), která se koná minimálně 1x ročně. V období mezi VH je výkonným orgánem sdružení AS Výbor AS. Valnou hromadu AS tvoří členové AS přítomni na zasedání AS. Valnou hromadu svolává Výbor AS minimálně jeden měsíc předem. Výbor AS je povinen svolat VH, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů AS, a to nejpozději do jednoho měsíce po obdržení takové žádostí. Valná hromada AS schvaluje návrh rozpočtu, plán činnosti, volí a odvolává členy výboru, schvaluje změny stanov, určuje výši členských příspěvků a rozhoduje o zániku AS.

b) Výbor tvoří lichý počet členů AS (minimálně 5). Výbor AS je volen nadpoloviční většinou Valné hromady AS. Výbor AS je volen na dobu dvou let a je složen z předsedy AS, místopředsedy, pokladníka a členů výboru AS. Funkce ve Výboru AS stanoví jeho členové po zvolení Výboru AS Valnou hromadou AS. Při předčasném ukončení výkonu funkce či odvolání členů Výboru AS, Výbor AS doplní počet svých členů z členské základny AS na základě výsledků posledních voleb. Výbor AS organizuje akce, sestavuje rozpočet AS, zodpovídá za jeho plnění, přijímá a eviduje členy AS, navrhuje změny stanov a výši členských příspěvků a navrhuje plán činnosti AS. Schází se podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně.c) Statutárním zástupcem sdružení je předseda AS, nebo jiný jím pověřený člen Výboru AS.

d) Valná hromada AS i Výbor AS rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů.

čl. 8. - Hospodaření

AS hospodaří dle ročního rozpočtu, který sestavuje Výbor AS a schvaluje Valná hromada AS. Příjmy AS tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a jiné legální zdroje plynoucí z naplňování poslání AS. Výdaje AS jsou finanční prostředky k zajištění činnosti AS.

Výsledky hospodaření a plnění rozpočtu jsou Výborem AS zveřejňovány a jsou přístupné členům AS a dalším subjektům, které se podílí na hospodaření AS.

čl. 9. - Zánik

AS zanikne rozhodnutím Valné hromady. Ta také rozhodne, jak bude naloženo s majetkem sdružení.

čl. 10. - Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy jsou platné po jejich schválení Valnou hromadou AS. Výbor je následně nechá registrovat Ministerstvem vnitra České republiky.Schváleno Valnou hromadou Asociace strážců , konanou dne 13.5.2012 v Pavlově (CHKO Pálava).

Letošní Valná hromada se uskuteční v rámci celostátního setkání strážců v Kozově u Bouzova, a to dne 1. dubna 2022 od 19.30 hod . Nenechte si ujít příležitost spolurozhodnovat o tom, co a jak má náš spolek pro strážce a hlavně své členy, dělat.

Podrobná pozvánka i s programem z pera předsedy ji připojena níže (zobrazí se vám až po kliknutí na titulek tohoto článku) . Výbor AS slibuje, že udělá vše proto, aby nutné formality byly připraveny podstatně lépe než na podzim, a VH tak bude kratší - aby zbyl čas na jiné, radostnější stránky společného setkání.

Vážení kolegové, milí strážci (týká se samozřejmě i našich kolegyněk :-),

přijměte prosím pozvání na hlavní a nejdůležitější akci strážcovské sezóny - tradiční celostátní setkání strážců.

Přichází sice relativně krátce po tom předešlém, ale zato se můžemte těšit na rozkvetlou přírodu Pomoraví a snad i konec všech covidových omezení.  Program setkání bude věnován vážnému ohlédnutí za posledním desetiletím činnosti stráže přírody u nás a zamyšlení nad tím, jak by TO mělo vypadat do budoucna. Chceme nastínit nějakou vizi a k tomu potřebujeme i Vaše názory, zkušenosti, nápady. zváni jsou všichni strážci bez ohledu na to, zda jsou členy Asociace, zda slouží jako dobrovolníci v CHKO či "pod" některým z krajů, nebo jde o profíky z národních parků.

Proto neváhejte a přihlašujte se prosím do 23.března prostřednictvím on-line formuláře, který najdete zde: https://forms.gle/y8QQDHoC2ybsZm3o8

Veškeré další informace najdete v přiložené pozvánce ( je pod tímto textem - stačí kliknout na titulek :-)

Těšíme se na Vás.

Výbor AS

Celostátní setkání strážců 2022

Letošní setkání se uskuteční ve dnech 1. - 3. dubna 2022 v CHKO Litovelské Pomoraví (resp. jejím blízkém okolí). Podrobnosti upřesní Výbor Asociace během února, Vy si však již můžete zapsat termín do diářů a začít se těšit na společné setkání v rozkvetlých lužních lesích nad Olomoucí.

Ještě jednou krátce o setkání v Orličkách

 

Název akce: Celostátní setkání strážců 2021

Datum: 11.-14. 11. 2021

 

Místo: Olešnice v Orlických horách, Chata Juráška

 

 

Průběh:       Setkání bylo plánované na podzim 2020 v NP České Švýcarsko. Správa NP jako organizátor hovšak  tehdy odložila kvůli přísným proticovidovým opatřením. V září 2021 jsem zjistil, že Správa NP ČŠ vzdává organizaci i v letošním odloženém termínu. Narychlo jsem proto zorganizoval tuto akci v náhradní lokaci pod hlavičkou AOPK ČR. Na programu jsme spolupracovali s Asociací strážců přírody ČR (ASP).

 

Někteří účastníci (zpravidla ti ze vzdálenějších míst) přijeli na místo konání již ve čtvrtek 11. 11. Probíhal neformální program a přípravy na další dny. V pátek 12. 11. probíhal program příspěvků od 10:00 do 18:00 s přestávkami na oběd a občerstvení. Pořadí příspěvků bylo upraveno neboť zástupce MŽP nak poslední chvíli odřekl příspěvek kvůli osobní indispozici.  Aktuální legislativní změny a plány MŽP. Legislativní agendu operativně zajistila ASP (B. Franěk). Přednášky byly vysílány i videokonferenčně, připojené byly 2 účastnice (další zájemci se nepřipojili kvůli technickým potížím). Večer proběhla Valná hromada ASP. V sobotu dopoledne se uskutečnila hlavní tématická přednáška Krizová komunikace pro strážce v podání P. Kořínka (RP Liberecko). Videokonference již nebyla spuštěna, neboť nebyl zájem (jedna účastnice dorazila osobně, druhá neměla čas). V sobotu odpoledne proběhly již mimo oficiální program dvě paralelní exkurze pro zájemce, kteří zůstávali na místě. Jedna navštívila pevnost Hanička a okolí (vedl P. Locker), druhá okolí a centrum Olešnice včetně mechanického betlému a muzea. Pro zbylé zájemce pak proběhla ještě exkurze v neděli dopoledne do NPR Trčkov a okolí.

 

Setkání se zúčastnilo celkem 56 osob. Šlo o regionální koordinátory, profesionální i dobrovolné strážce přírody a zpravodaje a v ojedinělých případech i o rodinné příslušníky. Zastoupeno bylo celkem 17 CHKO, 2 NP a 6 krajů z České republiky a 6 účastníků přijelo ze Slovenska.

 

Dar pro Marka

Před koncem roku jsme Vás žádali o finanční podporu na obnovu shořelého domu kolegy Marka Ondreka z CHKO Horná Orava.

 

Vybraná částka předčila naše očekávání. K 14.1.2022 se vybralo krásných 133.723 Kč!!! Tuto částku jsme Markovi s radostí předali. Transparetní účet jsme prozatím nechali otevřený (neplatí se žádný poplatek), protože ještě i dnes na účet dorazil finanční dar. K dnešnímu dni je na účtu dalších 8.000,- Kč, které samozřejmě k Markovi doputují.

  Všem, kteří jste přispěli, tímto velice děkujeme a pokud bude chtít kdokoliv z Vás znát, jak se domek obnovuje, jak získává novou tvář, napište a my Vám rádi přepošleme fotodokumentaci.

  Přejeme Vám vše krásné, zdraví především, Jana (CHKO Beskydy) a Robo (NP Slovenský ráj) Javorští

 

Celostátní setkání strážců 2021 v Olešnici

Slovenští kolegové napsali o naší akci na svůj web: https://strazprirody.sk/stretnutie-v-orlickych-horach/

Prosba o pomoc kolegovi strážci

Milí kolegovia a kolegyne,
pred mesiacom a pol sa nášmu kolegovi - strážcovi Marekovi z CHKO Horná Orava prihodilo obrovské nešťastie. Do tla mu zhorel domček, ktorý si sám vlastnoručne a pracne budoval šesť rokov. Zhorelo úplne všetko od nábytku, oblečenia, náradia až po jeho obľubenú harmoniku, ktorou nás vždy vedel potešiť najmä pri kosení lúk.

Preto by sme Vás, kolegov z ochrany prírody, chceli poprosiť o finančnú podporu Marekovi na obnovu  domu a tým mu pomôcť vrátiť sa do normálneho života. Bol by to taký milý darček na Vianoce od nás kolegov.
Finančne, ľubovoľnou čiastkou, môžete prispieť na transparentný účet u FIO banky č.ú. 2402084488/2010 , IBAN účtu: CZ34 2010 0000 0024 0208 4488

Ďakujeme 

Robert a Jana Javorský

(NP Slovenský raj a CHKO Beskydy)

Přání (nejen strážcům) do nového roku
PF_2022_CZ_web.jpg

I v 83 letech Jaroslav Spurný, dobrovolný strážce CHKO Litovelské Pomoraví, vyráží na strážní službu v chráněných území. Jednou z běžných činností strážce je kontrola značení přírodních rezervací a přírodních památek. Zde Jarda v PP Bázlerova pískovna (na okraji Olomouce) odstraňuje větve zakrývající označení hranic tohoto chráněného území.

DSCN7040.JPG

31. červenec je Mezinárodním dnem strážců (World Ranger Day) - den, kdy si strážci připomínají své kolegy, kteří přišli ve službě o život.  Strážci v některých CHKO dostali díky podpoře firmy Software602 a.s. pěkně zpracované roll-upy, které jim pomáhají prezentovat strážní službu veřejnosti.

 

strážci CHKO Beskydy
strážci CHKO České středohoří
strážci CHKO Jeseníky
strážci CHKO Jizerské hory
strážci CHKO Moravský kras
strážci CHKO Pálava

Oslava World Ranger Day 2021 (Světového dne strážců přírody) se bude v letošním roce v České republice konat u národní přírodní památky Panská skála, na pomezí CHKO České středohoří, a Lužické hory. Jedná se o jubilejní desátý ročník, na kterém se mimo jiné uctí památka strážců z celého světa, kteří ve službě přišli o svůj život za uplynulý rok od poslední oslavy World Ranger Day.

Více v programu

Asociace strážců zve do přírody
Jihomoravští strážci doporučují :
Na koronavýlety v okolí Brna
Východ Českomoravské vrchoviny
  • Údolí červených skal  – údolí říčky Rokytné mezi Ivančicemi a Moravským Krumlovem  https://mapy.cz/s/bobepubefa  (vlakem, pro autovýlet si upravte, pěšky zhruba 15 km)
  • Romantická trampská údolíčka  – z Řikonína do údolí Libochovky  https://mapy.cz/s/fetafesocu  (vlakem, pro autovýlet si upravte, pěšky zhruba 12 km)
  • Kde (doufejme) nebude přehrada  – ze Senorad na vyhlídku Velká skála a zříc. Kraví hora nad údolím Oslavy  https://mapy.cz/s/gomegedake  (autovýlet, pěšky zhruba 7 km)
Drahanská vrchovina
  • Kudy přitekla povodeň na Sloupské jeskyně  – ze Sloupu údolím Luhy  https://mapy.cz/s/luvorebuju  (autovýlet, pěšky zhruba 18 km, po úpravě i na kole)
  • Přírodní park s Kelty  – Rakoveckým údolím mezi Bukovinkou a Račicemi  https://mapy.cz/s/pajajojasu  (autovýlet, pěšky i na kole zhruba 13 km)
Ždánický les
  • Zaniklá ves Kepkov a hřebenová cyklostezka  – lesy bez lidí mezi Slavkovem a Ždánicemi  https://mapy.cz/s/cohumubude  (autovýlet, pěšky zhruba 11 km, po úpravě i na kole)
Chřiby
  • Rozhledna Bradlo a torzo Baťovy dálnice  – bukové lesy nad Střílkami a Zdounkami  https://mapy.cz/s/gazenohesu  (autovýlet, pěšky zhruba 9 km, po úpravě i na kole)
Další nabídku výletů do okolí Brna najdete třeba na webu  https://www.gofrombrno.cz .
Otevřený dopis řediteli NP Šumava - odvolání Adama Diviše
- soubor ke stažení (948 kB): otevreny-dopis-rediteli-np-sumava.pdf
Příloha k otevřenému dopisu
- soubor ke stažení (3.02 MB): priloha-otevreneho-dopisu.pdf
Celostátní setkání strážců 2021 v CHKO Orlické hory
Vážení kolegové, přijměte prosím srdečné pozvání k účasti na tradičním setkání, které se letos uskuteční v Orlických horách v termínu 12.-13. listopadu. Podrobnější informace najdete v přiložené pozvánce a také v přihlášce na adrese https://forms.gle/y8QQDHoC2ybsZm3o8. Pozvánku je možné šířit mezi další zájemce a příznivce stráže přírody. Součástí setkání bude i Valná hromada naší Asociace.
- soubor ke stažení (427 kB): pozvanka_AOPKCR.pdf
Představení Domu přírody

Představení Domu přírody Moravského krasu pro členy stráže přírody proběhne v Moravském krasu v neděli 18.10. 2015 . Exkurze bude zpoplatněna, členové Asociace mají slevu. Ubytování je možné zajistit od pátku až do neděle. Předběžné přihláškyposílejte na adresu do 30.6. 2015.Zájemcům bude potom zaslána podrobná pozvánka k závaznému přihlášení. Změna termínu vyhrazena.

Školení strážců přírody na práce ve výškách a nad volnou hloubkou proběhlo v pátek 12.6. 2015 v Moravském krasu. Více...

Kurz práce s motorovou pilou

Kurz práce s motorovou pilou pro členy stráže přírody proběhne v Moravském krasu v sobotu 17.10. 2015 . Kurz bude zpoplatněn, členové Asociace mají slevu. Ubytování je možné zajistit od pátku až do neděle. Předběžné přihlášky posílejte na adresu do 30.6. 2015.Zájemcům bude potom zaslána podrobná pozvánka k závaznému přihlášení. Změna termínu vyhrazena.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka